Vanity IV

Vanity IV, 2008 Oil on canvas 12 x 14 inches

Anita Ragusa - Vanity IV